سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱

بارم بندی جدید درس جامعه 2

بارم بندی جدید آزمون نهایی  کتاب جامعه شناسی(2)

         

 

بارم بندی جدید آزمون نهایی  کتاب جامعه شناسی(2)

         

فصل­ها

دروس

نوبت اول

نوبت دوم وجبرانی

اول

اول

2/5

۱

ـــــــــ

دوم

2/5

۱

ـــــــــ

سوم

۳

۱

ـــــــــ

چهارم

۳

۱

دوم

پنجم

۳

1/5

ــــــــ

ششم

۳

1/5

ـــــــــ

هفتم

۳

1/5

ـــــــــ

هشتم

ـــــــــ

1/5

ــــــــ

نهم

ـــــــــ

1/5

ـــــــ

دهم

ــــــــ

۲

ـــــــ

یازدهم

ـــــــ

۲

سوم

دوازدهم

ـــــــ

1/5

ـــــــ

سیزدهم

ـــــــ

1/5

ــــــــ

چهاردهم

ـــــــ

1/5

ــــــــ

جمع

۲۰

۲۰

نوشته شده توسط گروه آموزشی در 15:53 |  لینک ثابت   •